GEMBOX TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN STORCELL KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi (“Gembox”, “Şirket” veya “Driventure”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Gembox, tarafından yürütülen aşağıda belirtilen kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

a)    Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

 

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz (“Kişisel Verileriniz”) aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

                                                        

Storcell-Müşteri ilgisi faaliyetleri

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz, sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde sosyal medya kullanıcı adı bilginiz, tüzel kişi müşterimizin çalışanı olmanız halinde ise kimlik bilgileriniz, çalıştığınız firmaya dair unvan ve pozisyon bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz pazar araştırması ve müşteri ilgisinin ölçümlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Tasarlanan ürüne yönelik müşteri eğilimlerinin ve iç görülerinin değerlendirilmesi ve bu yönde projenin hayata geçirilmesine karar verilmesi
 • Talebiniz doğrultusunda ürüne yönelik ilginin ölçülmesi için örneklem belirlenerek iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün kataloğunun e-posta vasıtasıyla iletilmesi
 • Ürün geliştirmeleri için fikir safhasında ilgili Ürün’e duyulan ilginin ölçümlenmesi.

Satış süreçleri kapsamında

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz, finansal verileriniz, iade tutar bilgisi, talep ve şikayetleriniz, sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde sosyal medya kullanıcı adı bilginiz, tüzel kişi müşterimizin çalışanı olmanız halinde ise kimlik bilgileriniz, çalıştığınız firmaya dair unvan ve pozisyon bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz ve finansal bilgileriniz satış süreçleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Ödemenin alınması,
 • Satın almış olduğunuz ürünün tarafınıza gönderilmesi ve kargo süreçlerinin organizasyonu,
 • Fatura kesilmesi,

 • İade işlemlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetilmesi ve tarafınızla bu kapsamda iletişime geçilmesi. 

Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasına yönelik iş ve yönetim faaliyetlerini yürütülmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

b) Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? 

 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

Satış süreçleri kapsamında elde edilen kişisel verileriniz ödeme/tahsilat işleminin yapılabilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

 

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; tüzel kişi müşterimizin çalışanı olmanız halinde ise kimlik bilgileriniz, çalıştığınız firmaya dair unvan ve pozisyon bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz satın aldığınız ürünün teslimi amacıyla kargo firmalarına aktarılmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerin icrası ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarımıza aktarılmakta ve hissedarımız tarafından saklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amacıyla bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Ireland Operations Limited’e aktarılmakta ve Microsoft Ireland Operations Limited bünyesinde saklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

c) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

 

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, (i)  Şirketimiz internet siteleri üzerinden formların doldurulmasıyla, (ii) Şirketimizin sosyal medya hesaplarından ve/veya arama motorları ve sosyal medya sitelerinde yer alan formların doldurulması ve sitelerden doğrudan iletişime geçilmesi suretiyle, (iii) Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri ile SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya yapılan görüşmeler esnasında tarafınızca şahsen verilmesi suretiyle ve (iv) Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinlikler üzerinden fiziki ve/veya elektronik ortamda elde edilmektedir. 

 

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesi kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amaçlarıyla işlenen tüm kişisel verileriniz bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Ireland Operations Limited’e açık rızanızı vermeniz durumunda, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayanılarak aktarılmakta ve Microsoft Ireland Operations Limited bünyesinde saklanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://driventure.com/pdf/Driventure_Basvuru_Formu.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Gembox’a bildirebilirsiniz.

 

Gembox, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Gembox tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

Shopping Cart