Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik - Storcell

Kişisel Verilerin
Korunması ve Gizlilik

KVKK Aydınlatma Metni

GEMBOX TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN STORCELL KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi (“Gembox”, “Şirket” veya “Driventure”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Gembox, tarafından yürütülen aşağıda belirtilen kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 1. Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz (“Kişisel Verileriniz”) aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

İnternet sitesi üyelik süreçleri kapsamında

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz, talep ve şikayetleriniz internet sitesi üyelik süreçleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • İnternet sitemize üyeliğinizin oluşturulması ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetilmesi ve tarafınızla bu kapsamda iletişime geçilmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Destek/İletişim süreçleri kapsamında

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz, talep ve şikayetleriniz internet sitesi üyelik süreçleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetilmesi ve tarafınızla bu kapsamda iletişime geçilmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

Satış süreçleri kapsamında

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz, finansal verileriniz, iade tutar bilgisi, talep ve şikayetleriniz, sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde sosyal medya kullanıcı adı bilginiz, tüzel kişi müşterimizin çalışanı olmanız halinde ise kimlik bilgileriniz, çalıştığınız firmaya dair unvan ve pozisyon bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği verileriniz ve finansal bilgileriniz satış süreçleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Satış ve iade süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Ödemenin alınması,

 • Satın almış olduğunuz ürünün tarafınıza gönderilmesi ve kargo süreçlerinin organizasyonu,

 • Fatura kesilmesi,

 • İade işlemlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetilmesi ve tarafınızla bu kapsamda iletişime geçilmesi.

Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasına yönelik iş ve yönetim faaliyetlerini yürütülmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

 1. Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Satış süreçleri kapsamında elde edilen kişisel verileriniz ödeme/tahsilat işleminin yapılabilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; tüzel kişi müşterimizin çalışanı olmanız halinde ise kimlik bilgileriniz, çalıştığınız firmaya dair unvan ve pozisyon bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz satın aldığınız ürünün teslimi amacıyla kargo firmalarına aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerin icrası ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarımıza aktarılmakta ve hissedarımız tarafından saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerin icrası ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla internet sitesi tedarikçimize aktarılmakta ve tedarikçimiz tarafından saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amacıyla bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Ireland Operations Limited’e aktarılmakta ve Microsoft Ireland Operations Limited bünyesinde saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 1. Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, (i)  Şirketimiz internet siteleri üzerinden formların doldurulmasıyla, (ii) İnternet sitemize kayıt olarak üyelik oluşturmanızla,, (iii) Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri ile SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya yapılan görüşmeler esnasında tarafınızca şahsen verilmesi suretiyle ve (iv) Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinlikler üzerinden fiziki ve/veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesi kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amaçlarıyla işlenen tüm kişisel verileriniz bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Ireland Operations Limited’e açık rızanızı vermeniz durumunda, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayanılarak aktarılmakta ve Microsoft Ireland Operations Limited bünyesinde saklanmaktadır.

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 1.  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://storcell.ajans360.net/staticpage/#kvk-basvuru-formu internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Şirket’e bildirebilirsiniz.

Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

Çerez Aydınlatma Metni

Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi
İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni
(“Aydınlatma Metni”)

Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi (“Gembox”, “Şirket” veya “Driventure”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Şirket’in storcell.com linkinden erişim sağlanabilecek internet sitesinde çerez kullanılmakta olup bu kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni’nde Şirketimiz kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgileri, üçüncü taraf sitelerin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Çerez nedir?

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan ve internet sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz Şirket’in internet sitesinde kullanılan çerezler doğrultusunda aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kullanılan Çerezler ve Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, cihaz türü ve işletim sisteminiz, yönlendirici (hangi siteden geldiğiniz), IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız, erişilen link), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, sayfada geçirdiğiniz zaman, bölgesel ayarlarınız, coğrafi konumunuz, arama anahtar kelimeleriniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin kullanıcı işlem bilgileri ve pazarlama verileri, aşağıdaki çerez tablolarında sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

İnternet sitemizde birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler Şirketimiz tarafından değil, diğer şirketler tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler bulunmaktadır. Oturum çerezleri internet sitesini terk etmenizle silinir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini terk ettikten sonra da sizlerin cihazlarında kalmaya devam eder. Kullanım amaçlarına göre ise çerezler (i) zorunlu çerezler, (ii) işlevsel çerezler, (iii) performans / analitik çerezler ve (iv) reklam / pazarlama çerezleri olarak incelenebilmektedir. Aşağıda bu çerezlerle işlenen kişisel verilerinize ve işleme amaçlarına yer verilmektedir.

Zorunlu Çerezler

En önemli çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler Şirket’in internet sitesinde gezinti yapmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirlemenize, oturum açmanıza ve talep formlarını doldurmanıza imkân tanır. Bu çerezler internet sitesi ve platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitemizin, platformların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla zorunlu olup, kullanıma kapatılamaz. Söz konusu çerezler Şirket tarafından kullanılmaktadır.

Performans / Analitik çerezler

Performans / analitik çerezler Şirket’in internet sitesinde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, internet sitemizi optimize edip geliştirmek, internet sitesi ziyaret ve trafik bilgilerini takip etmek ve ölçümlemek, yeni özellikler sunmak, internet sitesinin sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak, internet sitesindeki performans ayarlarını yapmak ve sitedeki olası problemleri tespit etmek için kullanılan çerezlerdir. Söz konusu çerezler Şirket tarafından açık rızanıza istinaden kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımına onay vermediğiniz takdirde, ilgili fonksiyonlardan yararlanamazsınız.

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam / pazarlama çerezleri Şirket’in internet sitesinde ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek, sizlerin ürün alma eğilimlerini hesaplamak, ürün ve hizmetlere bağlılığının artırılmasına yönelik aktiviteleri planlamak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Söz konusu çerezler üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımına onay vermediğiniz takdirde, ilgili fonksiyonlardan yararlanamazsınız.

Çerezler ayrıca kullanım süresine göre de sınıflandırılabilmektedir. Şirket’in internet sitesinde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona ermektedir. Kalıcı çerez ise tarayıcınız kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Şirket’in internet sitesinde kullanılan çerez tipi ve kategorisi, çerez süresi ve ilgili çerez bazında açıklamalara daha detaylı olarak aşağıda yer verilmektedir:

Birinci Taraf Çerezler

Çerez Tipi

Platform

Açıklama

Çerez Kategorisi

Çerez süresi

cookieyes-consent

storcell.com

Kullanıcıların siteyi sonraki ziyaretlerinde tercihlerine uyulmasını sağlamak amacıyla rıza tercihlerinin hatırlanması amacıyla kullanılır.

Zorunlu

1 yıl

wpEmojiSettingsSupports

storcell.com

Kullanıcı tarafından bir WordPress sitesi üzerinde etkileşime geçmek için emojiler kullanılması halinde, kullanıcının tarayıcısının emojileri görüntüleyip görüntülemeyeceğini tespit etmek amacıyla WordPress tarafından kullanılır.

Zorunlu

oturum

 

Üçüncü taraf çerezleri

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Şirket’in internet sitesinde kullanılan çerez tipi ve kategorisi, çerez süresi ve ilgili çerez bazında aşağıda yer verilmektedir:

Çerez Tipi

Platform

Açıklama

Çerez Kategorisi

Çerez süresi

test_cookie

Google DoubleClick

Kullanıcı tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirler.

Reklam / Pazarlama

15 dk

IDE

Google DoubleClick

Kullanıcının profiline göre ilgili reklamları sunmak için websitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri saklar.

Reklam / Pazarlama

1 yıl 24 gün

YSC

YouTube

YouTube sayfalarındaki gömülü videoların izlenme sayısını takip etmek için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

Oturum

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Bant genişliğini ölçmek ve kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzüne sahip olup olmayacağını belirlemek için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

6 ay

VISITOR_PRIVACY_METADATA

YouTube

Mevcut alanda, kullanıcının çerez tercihlerini/rızalarını saklamak amacıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

6 ay

yt-remote-device-id

YouTube

Gömülü Youtube videoları kullanılarak kullanıcının video tercihlerini depolamak için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

Asla

yt-remote-connected-devices

YouTube

Gömülü Youtube videoları kullanılarak kullanıcının video tercihlerini depolamak için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

Asla

yt.innertube::nextld

YouTube

Kullanıcının Youtube’da hangi videoları izlediğine ilişkin verileri saklamak için benzersiz bir kimlik kaydedecek şekilde kullanılır.

Reklam / Pazarlama

Asla

yt.innertube::requests

YouTube

Kullanıcının Youtube’da hangi videoları izlediğine ilişkin verileri saklamak için benzersiz bir kimlik kaydedecek şekilde kullanılır.

Reklam / Pazarlama

Asla 

_ga_*

storcell.com

Performans

/Analitik

1 yıl 1 ay 4 gün

_ga

storcell.com

Bu çerez ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve site analiz raporu için site kullanımını izlemek amacıyla Google Analytics tarafından kullanılır. Bilgiler anonim olarak saklanır ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak amacıyla rastgele oluşturulmuş bir numara atanır.

Performans

/Analitik

1 yıl 1 ay 4 gün

_gcl_au

storcell.com

Google Tag Manager tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denetlemek amacıyla kullanılır.

Performans

/Analitik

3 ay

Yukarıdaki işleme amaçları dışında çerezler aracılığıyla toplanan tüm kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilmektedir:

 • Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi durumunda, gönderilen iletilerin kapsam ve içeriğinin çerezlerle toplanan veriler doğrultusunda geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi,

 • Şirket’in 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması,

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle elde etmektedir?
Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan Şirket’in internet sitesi, tarayıcılarınız, üçüncü parti reklam ortaklarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla toplamaktayız.

Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?
Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, kişisel verileriniz üçüncü taraf çerezler aracığıyla toplanarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda söz konusu çerezleri yöneten yurt dışında mukim üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?
Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “meşru menfaatimizin bulunması” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Performans / analitik ve reklam / pazarlama çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz çerezlerin kullanımı ve çerezlerle toplanan kişisel verilerin analizi amacıyla hizmet veren üçüncü taraf çerezleri sunan ve yukarıda belirtilen yurt dışında mukim üçüncü taraf şirketlere “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Çerezleri Nasıl Engelleyebilirsiniz?

İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için “Özelleştir” butonunu tıklayıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Şirket internet sitesinde bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz.

Ayrıca, çoğu tarayıcı Şirket’in kontrolü ve müdahalesi olmaksızın kendi çerezlerini otomatik olarak kullanmakta ve ancak bu tarayıcılar çerezleri reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneği de sunabilmektedir. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayabilmektedir. Lütfen bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili tarayıcı hizmet sağlayıcı ile doğrudan irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz.

İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Google

https://policies.google.com/ technologies/ads?hl=en-US (Reklam)
https://policies.google.com/ technologies/cookies?hl=en-US (Genel)

Microsoft

https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement

WordPress.org

https://tr.wordpress.org/about/privacy/

https://tr.wordpress.org/about/privacy/cookies/

Doubleclick

https://policies.google.com/ technologies/ads?hl=en-US (Reklam)
https://policies.google.com/ technologies/cookies?hl=en-US (Genel)

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://storcell.com/dacegug/2024/04/Driventure_KVK-Basvuru_Formu.pdf  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Şirket’e bildirebilirsiniz.

Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

Gizlilik Politikası

Giriş

Storcell, kullanıcılarımızın gizliliğine büyük önem vermekte ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde gizliliğinizi korumak için çaba göstermekteyiz. Bu Gizlilik Politikası, Storcell tarafından toplanan bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ile ilgili detayları içermektedir. Web sitemizi kullanarak, bu Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.

Bilgi Toplama

Storcell, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda çeşitli bilgiler toplar. Bu bilgiler, doğrudan sizden alınan kişisel bilgileri (ad, e-posta adresi, telefon numarası gibi) ve web sitemizi kullanımınız sırasında otomatik olarak toplanan bilgileri (IP adresi, tarayıcı türü, ziyaret edilen sayfalar gibi) içerebilir.

Çerezlerin Kullanımı

Web sitemiz, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çerezler kullanır. Çerezler, web sitemizin kullanıcılarının tercihlerini hatırlamasına ve web sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamamıza yardımcı olur. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerez kullanımını kontrol edebilir ve gerekirse devre dışı bırakabilirsiniz.

Bilgilerin Kullanımı

Storcell, toplanan bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek
 • Kullanıcı desteği sunmak
 • Kullanıcı tercihlerini anlamak ve web sitemizi buna göre kişiselleştirmek
 • Pazarlama ve promosyonlar hakkında bilgi vermek
 • Yasal gerekliliklere uymak
 • Bilgi Paylaşımı

Storcell, kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz, ancak aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere:

 •  Yasal zorunluluklar gereği
 • Kullanıcıların rızası ile
 • Hizmet sağlayıcılarımızla, ancak yalnızca hizmetlerimizi sunmamız için gerekli olan sınırlı bilgilerle
 • Güvenlik

Storcell, toplanan bilgilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler almaktadır. Ancak, internet üzerinden veri iletiminin tamamen güvenli olmadığını unutmayın.

Değişiklikler

Storcell, bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Değişiklikler yapıldığında, bu sayfada güncellenmiş politikayı yayınlayacağız.

Kişisel Verilerinize Erişim ve Kontrolü

Kişisel verileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanız önemlidir. Kişisel verilerinizi gözden geçirme, düzeltme veya silme hakkınız vardır. Bu haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle info@storcell.com adresinden iletişime geçin.

Bu politika, kullanıcılarımızın gizliliğini korumaya yönelik taahhüdümüzü yansıtmaktadır ve web sitemizi kullanımınızla ilgili olarak bilgilendirilmek üzere hazırlanmıştır.

Garanti ve İade Politikası

Storcell, teknoloji ve yenilikçilik alanında lider bir marka olarak, müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmanın gururunu taşır. Bu politika, Storcell ürünlerinin satın alımı, iade süreci ve sınırlı garantisi hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir.

İade Politikası

Storcell ürünleri, storcell.com üzerinden satın alındığında, basit ve kullanıcı dostu bir iade politikasına tabidir. Müşterilerimiz, ürünleri teslim aldıktan sonraki 30 gün içinde, kullanılmamış durumda olmaları şartıyla, tam iade veya değişim talebinde bulunabilirler. İade işlemleri için Siparişlerim altında bulunan Kolay İade seçeneğini kullanabilirsiniz veya Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Geri ödeme

Ürünü depomuza iade ettikten sonra, 14 iş günü içinde geri ödeme yapılacaktır. Siparişiniz iade edildiğinde bir e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
14 iş gününden sonra geri ödeme almazsanız, lütfen info@storcell.com adresinden bizimle iletişime geçin.
Online pazaryerlerinden alınan Storcell ürünleri, pazaryerleri iade politikasına tabidir.

Garanti Süresi

Storcell, ürünlerimizin kalitesini ve dayanıklılığını garanti eder. Bu nedenle, lityum pil tabanlı ürünlerimiz için üç (3) yıl, güneş panelleri için iki (2) yıl ve diğer tüm ürünler ve bileşenler için iki (2) yıl olmak üzere, ürün kategorisine bağlı olarak farklı garanti süreleri sunmaktayız.

Garanti Kapsamı

Bu garanti, Storcell ürünlerinin normal kullanım koşulları altında işçilik ve malzeme hatalarından arınmış olacağını garanti eder. Storcell, kendi seçimine göre, arızalı ürünü ücretsiz olarak tamir edebilir veya yeni, yenilenmiş veya servis edilebilir kullanılmış parçalardan imal edilmiş bir ürünle değiştirebilir.

Garanti İstisnaları

Bu garanti, ürün üzerinde kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım, uygunsuz kullanım veya Storcell dışı ürünler tarafından neden olunan hasarlar; Storcell dışında herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen servisler; Storcell’in yazılı izni olmadan değiştirilmiş ürünler, Storcell seri numarasının kaldırıldığı veya tahrip edildiği ürünler ve çevrimiçi müzayede evlerinden satın alınan ürünler için geçerli değildir.

Sorumluluk Sınırlaması

Storcell, ürünlerimizin kullanımı veya arızası kaynaklı doğrudan, özel, sonuçsal veya tesadüfi zararlardan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir iddia için Storcell‘in sorumluluğu, ürün için ödenen miktarı aşmayacaktır.

Müşteri Hizmetleri

İade sürecini başlatmak, garanti hizmeti talebinde bulunmak veya herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin:

Bu politika, Storcell ürünlerinin satın alınması, kullanılması ve servis alınması ile ilgili tüm yönleri kapsar. Müşterilerimizin hakları, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasaları ve düzenlemeleri çerçevesinde korunmaktadır. Bu politika, ülkeden ülkeye değişen diğer hakları etkilemez ve Storcell ürünlerinin satışıyla ilgili herhangi bir başka sorumluluğu kabul etmez.

Ön Bilgilendirme Formu

GEMBOX TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında Satıcı tarafından yapılması gereken bilgilendirmeyi içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

1. SATICI

Ünvanı: Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş.
Mersis No: 0391055163200001
Kep No: gembox@hs02.kep.tr
Adresi: Akpınar Mahallesi Hasan Basri Cad. Mepar No:1 Sancaktepe/İstanbul
Tel. No.: +90 216 564 71 00
Faks No:
Web adresi: www.storcell.com.tr
E-mail: info@storcell.com
Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

2. TESLİMAT, FATURA VE ÖDEME BİLGİLERİ

2.1. İşbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişi (“Alıcı”); ürün kodu, adedi, ürünün vergi dahil fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından seçilen Ürünler, Alıcı’nın beyan ettiği teslimat adresine gönderilecektir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

2.2. Satıcı; Ürün(ler)’ü, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 7 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.

2.3. Alıcı; işbu Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)’in fiyatı ve masrafları, Alıcı’nın seçmiş olduğu ödeme yöntemine göre tahsil edilecektir.

2.4. Alıcı, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini nezdindeki sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

3. CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

3.1. Alıcı; Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten/Sözleşme’den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

3.2. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler,
b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
3.3. Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.

3.4. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın info@storcell.com e-posta adresi aracılığıyla yapabilir.

3.5. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, Alıcı; ürün ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan iade formunu doldurmak suretiyle iade formu/faturayla birlikte Ürünler’i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

3.6. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi Yurtiçi Kargo Servisi Anonim Şirketi’dir. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde; iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

3.7. Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Müşteriden tahsil edilmiş bulunan teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.

3.8. Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

3.9. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

3.10. Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine teslimini takiben kullanabilir.

3.11. Satıcı’nın perakende satış yaptığı mağazalarında, internet üzerinden satışı yapılan Ürünler iade alınmamaktadır.

3.12. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadar olan süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilecektir.

4. ŞİKAYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

4.1. Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

4.2. Tüketici, Satıcı’nın internet sitesinde alışveriş esnasında ya da alışveriş sonrasında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanalından Satıcı’ya ulaşabilir.
Telefon: +90 (216) 664 95 22
E-mail: info@storcell.com
4.3. Tüketici, ayrıca şikayet başvurularını; Tüketici’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

5. KABUL VE ONAY BEYANI

5.1. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme’yi onaylamasıyla birlikte, satışa konu Ürün(ler)in temel özellikleri, satış fiyatı, teslim işlemleri, cayma hakkı ve şikayet hakkı dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.storcell.com İnternet sitesi üzerinden veya mobil uygulamalar (“Instagram, Facebook, Whatsapp” vb.) üzerinden sipariş vererek satın almak istediği ürün ve/veya hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) Alıcı’ya satışı ile teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Sözleşme, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar; işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. TARAFLAR

SATICI
Ünvanı          : Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş.
Mersis No    : 0391055163200001
Adresi          : Akpınar Mahallesi Hasan Basri Cad. Mepar Apt. No:1 Sancaktepe/İstanbul
Tel. No.        : +90 216 564 71 00
Faks No        :
Web adresi    :  www.storcell.com
E-mail          : info@storcell.com
Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).
ALICI:
Alıcı’nın Adı/Soyadı:
Alıcı’nın Adresi:
Alıcı’nın Telefonu:
Alıcı’nın E-Posta Adresi:

2. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

2.1. Alıcı; Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2. Taraflar; sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3. Alıcı; sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4. Taraflar; sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

2.6. İşbu sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlam ifade etmemektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Alıcı”) Satıcı’ya ait “www.storcell.com” internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen, ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf sıfatını haiz ALICI’lar hakkında ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, Tüketici sayılmayan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf sıfatını haiz ALICI’lar doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Tüketici sayılmayan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf sıfatını haiz ALICI’lar bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında “tüketici” tanımı söz konusu olmadığından, belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

3.2. Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3. İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER), TESLİM, ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikler ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ” ÜRÜN ” olarak tanımlanmaktadır.

ÜrünÜrün BilgileriBirim FiyatıAdetKDV ÜcretiSatış Fiyatı

4.2. Alıcı; elektronik ortamda alınan Ürün(ler)in cinsi ve türü, kodu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.
4.3. Satıcı; Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

5. ALICI’YA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR

5.1. Alıcı; aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulduğunu, ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini ve İnternet Sitesi’ndeki “Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri,
• Ürün(ler)’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler, Alternatif: Ürün’ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
• Ürün(ler)in teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
• Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
• Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
• Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler,
• Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün(ler)’e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Satıcı’nın gerekli iletişim bilgileri,
• Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
• İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
• Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

6. SİPARİŞ & ÖDEME KOŞULLARI

6.1. Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben Ürünler’in sevkinden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

7. SEVKİYAT VE TESLİM KOŞULLARI

7.1. Satıcı; Ürün(ler)ü, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde; Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının kendisine en yakın şubesinden en geç 7 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.

7.2. Alternatif: Satıcı; Ürün(ler)ü, anlaşmalı olduğu bayii aracılığı ile azami 30 gün içerisinde Alıcıya teslim edecektir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde; Alıcı’nın Ürünü, bayiiden, zamanında teslim almaması durumunda doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.

7.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise; Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.4. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise; teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın, Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

7.5. Alıcı; Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.6. Ürün’ün mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı, bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı, siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından Ürün’ün tedarik edilemeyecek olması halinde; Satıcı, bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde Alıcı’yı açık bir şekilde bilgilendirecektir ve Alıcı, siparişi iptal edecektir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte; Satıcı, Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın, Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

7.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde; Ürün, en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise; teslimat masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin, Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

7.8. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

8. ALICI’NIN CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

8.1. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten, Sözleşme’den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

8.2. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler,
b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
8.3. Alıcı’nın; cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.

8.4. Cayma hakkının, ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce kullanılması halinde, Alıcı, gerekli bildirimi Satıcı’nın info@storcell.com e-posta adresi aracılığıyla yapabilir.

8.5. Cayma hakkının, ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde; Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan iade formunu doldurmak suretiyle, Ürünler’i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

8.6. Cayma hakkının kullanılması halinde; Alıcı, Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi Yurtiçi Kargo Servisi Anonim Şirketi’dir. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde; iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

8.7. Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı’dan tahsil edilmiş bulunan teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.

8.8. Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

8.9. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi, bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı, cayma hakkını kaybeder.

8.10. Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı; bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine teslimini takiben kullanabilir.

8.11. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadar olan süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilecektir.

9. SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

9.1. Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

10.1. Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

11. FİKRİ MÜLKİYET

11.1. Alıcı, Satıcı tarafından üretilen ve satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve sair mevzuatlardan kaynaklı tüm Fikri Mülkiyet haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

12. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HUSUSLAR

12.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler; Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden, Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

12.2. Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

12.3. Alıcı; onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

12.4. Alıcı, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları (“Program İşbirlikçileri”) tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

12.5. Alıcı’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

13. MÜCBİR SEBEPLER

13.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, salgın hastalık, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

13.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

14. DELİL ANLAŞMASI VE UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

14.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

14.2. Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

15. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

Üyelik Sözleşmesi

STORCELL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Bir tarafta Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. (“Storcell”) ve diğer tarafta storcell.com internet sitesine üye olan gerçek kişi internet kullanıcısı (“Üye”) yer almaktadır.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş.’nin sahip olduğu torcell.com internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.
Üye, Storcell internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Storcell’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.
Üye, Storcell tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişiye da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Storcell’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Storcell’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.
Üye Storcell internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.

3.4.
Üye, Storcell internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.
Storcell internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Storcell ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Storcell’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.
Storcell, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Storcell internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Storcell’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.
İşbu Storcell Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Storcell’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Storcell’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.
Storcell’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Storcell’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.
Storcell internet sitesi yazılım ve tasarımı Storcell mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.
Storcell tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.
Storcell kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Storcell, üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.
Storcell’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Storcell iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Storcell’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Storcell iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Storcell iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Storcell iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Storcell iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Storcell ve Storcell iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Storcell iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Storcell’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

3.14.
Storcell, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Storcell’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Storcell ve Storcell web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.
Storcell web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Storcell web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yâda dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.
Storcell sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Storcell web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.
Storcell, Storcell Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.
Taraflar, Storcell’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.
Storcell, işbu Storcell Üyelik Sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu Storcell Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Storcell tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Storcell üyenin Storcell Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilafların Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Kullanım Şartları

Sayın Kullanıcı, Storcell Web Sitesi’ne Hoşgeldiniz.

Aşağıda belirtilen “Kullanım Şartları”, Storcell.com’un (“Storcell Web Sitesi”) siz değerli Kullanıcı’larımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Storcell Web Sitesini ziyaret eden ya da iletişim formunu dolduran her Kullanıcı, Kullanım Şartları’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM ŞARTLARI

 • Web Sitesi’nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. (“Storcell” veya “Şirket”) ve hissedarları ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesi’nde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Şirket’in yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Şirket, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
 • Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; bilgi, açıklama ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem veya başvuru yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir bilgiyi Şirket ile iletişime geçerek temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • Ürünler ile ilgili nihaî bilgi temini için Şirket ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Şirket, Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Şirket adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. Şirket, önceden haber vermeksizin Ürün’ün donanım, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.
 • Şirket, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Storcell Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 • İletişim formunun doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez. İlgili formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Şirket ve hissedarlarının kendi takdirlerinde olmak üzere Kullanıcı’ya sağlanabilecek imkânlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.
 • Web Sitesi’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Şirket sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Şirket, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı’lar ile Şirket arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Şirket elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar’na göre çözülecektir.
 • Storcell Web Sitesi, Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar bakımından hüküm ifâde edecektir.
 • Kullanıcı, Storcell Web Sitesi’ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

 

KVK Başvuru Formu

Formu İndirBizi takip edin! @storcell_official
Hafif ve kompakt yapısına rağmen 700W anlık güç çıkışı ve 1800W’a kadar maksimum güç kapasitesi ile macera dolu anlarınızda yanınızda. X-turbo teknolojisi sayesinde, voltajları dengeleyerek cihazlarınızı sorunsuzca çalıştırabilir. 512Wh kapasiteli LiFePo4 bataryasıyla, 2500 defa %100’lük şarj döngüsü boyunca %80’in üzerinde performans sunar. AC prizleri, 100W USB Type-C çıkışları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 45 dakikada %80’e kadar tam şarj olabilmesi ve 200W’a kadar solar panel desteği ile NE-700, enerjiyi dilediğiniz yere taşır. Dahili LED ışığı ile karanlıkta bile yönünüzü aydınlatır. 🔋✨🔌Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcellNE700 #güçsende #Enerji #ElektrikliAraç #KesintisizEnerji #sürdürülebilirlik #enerjiyönetimi #scooter

Hafif ve kompakt yapısına rağmen 700W anlık güç çıkışı ve 1800W’a kadar maksimum güç kapasitesi ile macera dolu anlarınızda yanınızda. X-turbo teknolojisi sayesinde, voltajları dengeleyerek cihazlarınızı sorunsuzca çalıştırabilir. 512Wh kapasiteli LiFePo4 bataryasıyla, 2500 defa %100’lük şarj döngüsü boyunca %80’in üzerinde performans sunar. AC prizleri, 100W USB Type-C çıkışları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 45 dakikada %80’e kadar tam şarj olabilmesi ve 200W’a kadar solar panel desteği ile NE-700, enerjiyi dilediğiniz yere taşır. Dahili LED ışığı ile karanlıkta bile yönünüzü aydınlatır. 🔋✨🔌

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcellNE700 #güçsende #Enerji #ElektrikliAraç #KesintisizEnerji #sürdürülebilirlik #enerjiyönetimi #scooter
...

Günümüzün popüler elektrikli araçları scooterlar hemen her yaştan insanın vazgeçilmez. Bu araçları pratik bir şekilde şarj etmek hemen hemen her zaman mümkün olmayabilir. Storcell'in Kompakt ve yetenekli Storcell NE-700 ürünü ile elektrikli araçlarınızı artık daha kolay ve pratik bir şekilde şarj etmeye ne dersiniz? 700W anlık güç çıkışı ve 1800W’a kadar maksimum güç kapasitesi ile macera dolu anlarınızda yanınızda. X-turbo teknolojisi sayesinde, voltajları dengeleyerek cihazlarınızı sorunsuzca çalıştırabilir. 512Wh kapasiteli LiFePo4 bataryasıyla, 2500 defa %100’lük şarj döngüsü boyunca %80’in üzerinde performans sunar. AC prizleri, 100W USB Type-C çıkışları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 45 dakikada %80’e kadar tam şarj olabilmesi ve 200W’a kadar solar panel desteği ile NE-700, enerjiyi dilediğiniz yere taşır. Dahili LED ışığı ile karanlıkta bile yönünüzü aydınlatır. 🔋✨🔌 Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın! #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcellNE700 #güçsende #Enerji #ElektrikliAraç #KesintisizEnerji #sürdürülebilirlik #enerjiyönetimi #scooter

Günümüzün popüler elektrikli araçları scooterlar hemen her yaştan insanın vazgeçilmez. Bu araçları pratik bir şekilde şarj etmek hemen hemen her zaman mümkün olmayabilir. Storcell`in Kompakt ve yetenekli Storcell NE-700 ürünü ile elektrikli araçlarınızı artık daha kolay ve pratik bir şekilde şarj etmeye ne dersiniz? 700W anlık güç çıkışı ve 1800W’a kadar maksimum güç kapasitesi ile macera dolu anlarınızda yanınızda. X-turbo teknolojisi sayesinde, voltajları dengeleyerek cihazlarınızı sorunsuzca çalıştırabilir. 512Wh kapasiteli LiFePo4 bataryasıyla, 2500 defa %100’lük şarj döngüsü boyunca %80’in üzerinde performans sunar. AC prizleri, 100W USB Type-C çıkışları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 45 dakikada %80’e kadar tam şarj olabilmesi ve 200W’a kadar solar panel desteği ile NE-700, enerjiyi dilediğiniz yere taşır. Dahili LED ışığı ile karanlıkta bile yönünüzü aydınlatır. 🔋✨🔌

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcellNE700 #güçsende #Enerji #ElektrikliAraç #KesintisizEnerji #sürdürülebilirlik #enerjiyönetimi #scooter
...

Gücün özgürlüğü: Kompakt ve yetenekli Storcell NE-700! Hafif ve kompakt yapısına rağmen 700W anlık güç çıkışı ve 1800W’a kadar maksimum güç kapasitesi ile macera dolu anlarınızda yanınızda. X-turbo teknolojisi sayesinde, voltajları dengeleyerek cihazlarınızı sorunsuzca çalıştırabilir. 512Wh kapasiteli LiFePo4 bataryasıyla, 2500 defa %100’lük şarj döngüsü boyunca %80’in üzerinde performans sunar. AC prizleri, 100W USB Type-C çıkışları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 45 dakikada %80’e kadar tam şarj olabilmesi ve 200W’a kadar solar panel desteği ile NE-700, enerjiyi dilediğiniz yere taşır. Dahili LED ışığı ile karanlıkta bile yönünüzü aydınlatır. 🔋✨🔌 Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın! #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcellNE700 #güçsende #Enerji #ElektrikliAraç #KesintisizEnerji #sürdürülebilirlik #enerjiyönetimi #scooter

Gücün özgürlüğü: Kompakt ve yetenekli Storcell NE-700! Hafif ve kompakt yapısına rağmen 700W anlık güç çıkışı ve 1800W’a kadar maksimum güç kapasitesi ile macera dolu anlarınızda yanınızda. X-turbo teknolojisi sayesinde, voltajları dengeleyerek cihazlarınızı sorunsuzca çalıştırabilir. 512Wh kapasiteli LiFePo4 bataryasıyla, 2500 defa %100’lük şarj döngüsü boyunca %80’in üzerinde performans sunar. AC prizleri, 100W USB Type-C çıkışları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 45 dakikada %80’e kadar tam şarj olabilmesi ve 200W’a kadar solar panel desteği ile NE-700, enerjiyi dilediğiniz yere taşır. Dahili LED ışığı ile karanlıkta bile yönünüzü aydınlatır. 🔋✨🔌

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcellNE700 #güçsende #Enerji #ElektrikliAraç #KesintisizEnerji #sürdürülebilirlik #enerjiyönetimi #scooter
...

Eski jeneratörlere elveda deme zamanı geldi! Storcell yeni nesil güç istasyonları ile kesintisiz enerji deneyimini zirveye çıkartmaya ne dersin? İhtiyaçlarınıza yönelik bir çok ebat ve kapasite seçenekleri ile Storcell yeni nesil güç istasyonları seni bekliyor. 🔋🔌#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat #ne1200mını #ne700 #storcells3 #storcells5

Eski jeneratörlere elveda deme zamanı geldi! Storcell yeni nesil güç istasyonları ile kesintisiz enerji deneyimini zirveye çıkartmaya ne dersin? İhtiyaçlarınıza yönelik bir çok ebat ve kapasite seçenekleri ile Storcell yeni nesil güç istasyonları seni bekliyor. 🔋🔌

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat #ne1200mını #ne700 #storcells3 #storcells5
...

NE-1200 MINI; AC girişi, güneş enerjisi ve araç çakmaklığı olmak üzere toplamda 3 farklı şarj yöntemi ile çim biçme makinenizin çeşitli şarj ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar. 922Wh kapasitesi ve 1200W anma gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda 10 yıl kadar dayanıklı ve güçlü batarya ömrü ile uzun süreli enerji deneyimleri sağlamanıza olanak sağlar. ✅🔋🔌Detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.#Storcellne1200mını #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev

NE-1200 MINI; AC girişi, güneş enerjisi ve araç çakmaklığı olmak üzere toplamda 3 farklı şarj yöntemi ile çim biçme makinenizin çeşitli şarj ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar. 922Wh kapasitesi ve 1200W anma gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda 10 yıl kadar dayanıklı ve güçlü batarya ömrü ile uzun süreli enerji deneyimleri sağlamanıza olanak sağlar. ✅🔋🔌

Detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

#Storcellne1200mını #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev
...

Evde, ofiste, kampta hayatınızın her alanında, her anında sınırsız güç sahibi olmaya ne dersiniz? Storcell S2 kullanım kolaylığı ve yanında getirdiği bir çok özelliği ile her zaman yanınızda! Storcell S2 ile enerjinin gücünü hissedin! 🔋💻Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji

Evde, ofiste, kampta hayatınızın her alanında, her anında sınırsız güç sahibi olmaya ne dersiniz? Storcell S2 kullanım kolaylığı ve yanında getirdiği bir çok özelliği ile her zaman yanınızda! Storcell S2 ile enerjinin gücünü hissedin! 🔋💻

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji
...

Storcell NE-1200 MINI; AC girişi , güneş enerjisi ve araç çakmaklığı olmak üzere toplamda 3 farklı şarj yöntemi ile kullanıcıların çeşitli şarj ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar. 922Wh kapasitesi ve 1200W anma gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda 10 yıl kadar dayanıklı ve güçlü batarya ömrü ile uzun süreli enerji deneyimleri sağlamanıza olanak sağlar. ✅🔋🔌Ürün Özellikleri;1 - Ana Güç Açma/Kapama Düğmesi2- LCD Ekran3- Hızlı Şarj USB-A4- IOT Yeniden Başlatma Düğmesi5- AC Çıkış Anahtarı: Açmak veya kapatmak için tıklayınız.6- USB-C 100W Çıkış7- DC Çıkış Anahtarı & DC Çıkış Göstergesi8- DC Çıkış Portları: 1 adet çakmak çıkışı, 1 adet DC 5521 çıkışı, maksimum çıkış akımı 10A.Storcell NE-1200 MINI cihazları ne kadar çalıştırır?🔹Telefon (23WH): 43 Sefer🔹Televizyon (100W): 7,8 Saat🔹Laptop (60WH): 14 Sefer🔹Drone (40W): 21 Sefer🔹Aydınlatma (10Wh): 78,4 Saat🔹Projektör (100W): 7,8 Saat🔹Vantilatör (75W): 10,4 Saat🔹Aspirasyon Cihazı (60W): 13,1 Saat🔹Blender (800W): 1,0 Saat🔹Mini Kettle (850W): 55 Dakika🔹Araç Buzdolabı (60W): 13,1 Saat🔹Mikrodalga (900W): 52 Dakika🔹Kahve Makinası (800W): 1,0 Saat🔹Elektrikli Matkap (900W): 52 Dakika🔹Bulaşık Makinası (900W): 52 DakikaNE-1200 MINI ile gücü her zaman yanınızda taşıyın. Enerjiniz asla tükenmesin. 🔌🌟 Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!#StorcellNE1200MINI #BungalovEv #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev #matkap #kamp #caravan #powerstation

Storcell NE-1200 MINI; AC girişi , güneş enerjisi ve araç çakmaklığı olmak üzere toplamda 3 farklı şarj yöntemi ile kullanıcıların çeşitli şarj ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar. 922Wh kapasitesi ve 1200W anma gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda 10 yıl kadar dayanıklı ve güçlü batarya ömrü ile uzun süreli enerji deneyimleri sağlamanıza olanak sağlar. ✅🔋🔌

Ürün Özellikleri;

1 - Ana Güç Açma/Kapama Düğmesi
2- LCD Ekran
3- Hızlı Şarj USB-A
4- IOT Yeniden Başlatma Düğmesi
5- AC Çıkış Anahtarı: Açmak veya kapatmak için tıklayınız.
6- USB-C 100W Çıkış
7- DC Çıkış Anahtarı & DC Çıkış Göstergesi
8- DC Çıkış Portları: 1 adet çakmak çıkışı, 1 adet DC 5521 çıkışı, maksimum çıkış akımı 10A.

Storcell NE-1200 MINI cihazları ne kadar çalıştırır?

🔹Telefon (23WH): 43 Sefer
🔹Televizyon (100W): 7,8 Saat
🔹Laptop (60WH): 14 Sefer
🔹Drone (40W): 21 Sefer
🔹Aydınlatma (10Wh): 78,4 Saat
🔹Projektör (100W): 7,8 Saat
🔹Vantilatör (75W): 10,4 Saat
🔹Aspirasyon Cihazı (60W): 13,1 Saat
🔹Blender (800W): 1,0 Saat
🔹Mini Kettle (850W): 55 Dakika
🔹Araç Buzdolabı (60W): 13,1 Saat
🔹Mikrodalga (900W): 52 Dakika
🔹Kahve Makinası (800W): 1,0 Saat
🔹Elektrikli Matkap (900W): 52 Dakika
🔹Bulaşık Makinası (900W): 52 Dakika

NE-1200 MINI ile gücü her zaman yanınızda taşıyın. Enerjiniz asla tükenmesin. 🔌🌟 Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

#StorcellNE1200MINI #BungalovEv #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev #matkap #kamp #caravan #powerstation
...

Storcell NE-1200 MINI taşınabilir güç istasyonu ile mutfağınızda bulunan tüm elektronik cihazları hızlı ve güveniliri bir şekilde çalıştırabilirsiniz. 922Wh kapasitesi ve 1200W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayın! 🔌🔋Storcell NE-1200 MINI cihazları ne kadar çalıştırır?* Telefon (23WH): 43 Sefer* Televizyon (100W): 7,8 Saat* Laptop (60WH): 14 Sefer* Drone (40W): 21 Sefer* Aydınlatma (10Wh): 78,4 Saat* Projektör (100W): 7,8 Saat* Vantilatör (75W): 10,4 Saat* Aspirasyon Cihazı (60W): 13,1 Saat* Blender (800W): 1,0 Saat* Mini Kettle (850W): 55 Dakika* Araç Buzdolabı (60W): 13,1 Saat* Mikrodalga (900W): 52 Dakika* Kahve Makinası (800W): 1,0 Saat* Elektrikli Matkap (900W): 52 Dakika* Bulaşık Makinası (900W): 52 DakikaDetaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret ederek bilgi edinebilir ve diğer güç istasyonlarımız keşfedebilirsiniz! 🤩#StorcellNE1200MINI #BungalovEv #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev #matkap #kamp #caravan #powerstation

Storcell NE-1200 MINI taşınabilir güç istasyonu ile mutfağınızda bulunan tüm elektronik cihazları hızlı ve güveniliri bir şekilde çalıştırabilirsiniz. 922Wh kapasitesi ve 1200W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayın! 🔌🔋

Storcell NE-1200 MINI cihazları ne kadar çalıştırır?

* Telefon (23WH): 43 Sefer
* Televizyon (100W): 7,8 Saat
* Laptop (60WH): 14 Sefer
* Drone (40W): 21 Sefer
* Aydınlatma (10Wh): 78,4 Saat
* Projektör (100W): 7,8 Saat
* Vantilatör (75W): 10,4 Saat
* Aspirasyon Cihazı (60W): 13,1 Saat
* Blender (800W): 1,0 Saat
* Mini Kettle (850W): 55 Dakika
* Araç Buzdolabı (60W): 13,1 Saat
* Mikrodalga (900W): 52 Dakika
* Kahve Makinası (800W): 1,0 Saat
* Elektrikli Matkap (900W): 52 Dakika
* Bulaşık Makinası (900W): 52 Dakika

Detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret ederek bilgi edinebilir ve diğer güç istasyonlarımız keşfedebilirsiniz! 🤩

#StorcellNE1200MINI #BungalovEv #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev #matkap #kamp #caravan #powerstation
...

Storcell NE-1200 MINI; AC girişi, güneş enerjisi ve araç çakmaklığı olmak üzere toplamda 3 farklı şarj yöntemi ile mutfağınızda yer alan tüm elektronik cihazlarınıza pratik enerji çözümler sunar. 922Wh kapasitesi ve 1200W anma gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda 10 yıl kadar dayanıklı ve güçlü batarya ömrü ile uzun süreli enerji deneyimleri sağlamanıza olanak sağlar. ✅🔋🔌Storcell NE-1200 MINI cihazları ne kadar çalıştırır?* Telefon (23WH): 43 Sefer* Televizyon (100W): 7,8 Saat* Laptop (60WH): 14 Sefer* Drone (40W): 21 Sefer* Aydınlatma (10Wh): 78,4 Saat* Projektör (100W): 7,8 Saat* Vantilatör (75W): 10,4 Saat* Aspirasyon Cihazı (60W): 13,1 Saat* Blender (800W): 1,0 Saat* Mini Kettle (850W): 55 Dakika* Araç Buzdolabı (60W): 13,1 Saat* Mikrodalga (900W): 52 Dakika* Kahve Makinası (800W): 1,0 Saat* Elektrikli Matkap (900W): 52 Dakika* Bulaşık Makinası (900W): 52 DakikaDetaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret ederek bilgi edinebilir ve diğer güç istasyonlarımız keşfedebilirsiniz! 🤩#StorcellNE1200MINI #BungalovEv #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev #matkap #kamp #caravan #powerstation

Storcell NE-1200 MINI; AC girişi, güneş enerjisi ve araç çakmaklığı olmak üzere toplamda 3 farklı şarj yöntemi ile mutfağınızda yer alan tüm elektronik cihazlarınıza pratik enerji çözümler sunar. 922Wh kapasitesi ve 1200W anma gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda 10 yıl kadar dayanıklı ve güçlü batarya ömrü ile uzun süreli enerji deneyimleri sağlamanıza olanak sağlar. ✅🔋🔌

Storcell NE-1200 MINI cihazları ne kadar çalıştırır?

* Telefon (23WH): 43 Sefer
* Televizyon (100W): 7,8 Saat
* Laptop (60WH): 14 Sefer
* Drone (40W): 21 Sefer
* Aydınlatma (10Wh): 78,4 Saat
* Projektör (100W): 7,8 Saat
* Vantilatör (75W): 10,4 Saat
* Aspirasyon Cihazı (60W): 13,1 Saat
* Blender (800W): 1,0 Saat
* Mini Kettle (850W): 55 Dakika
* Araç Buzdolabı (60W): 13,1 Saat
* Mikrodalga (900W): 52 Dakika
* Kahve Makinası (800W): 1,0 Saat
* Elektrikli Matkap (900W): 52 Dakika
* Bulaşık Makinası (900W): 52 Dakika

Detaylı bilgi için www.storcell.com web sitemizi ziyaret ederek bilgi edinebilir ve diğer güç istasyonlarımız keşfedebilirsiniz! 🤩

#StorcellNE1200MINI #BungalovEv #DoğadaEnerji #GüçlüEnerjiÇözümü #YenilenebilirEnerji #storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #elektrikkesintisi #ev #matkap #kamp #caravan #powerstation
...

Storcell S2 ani elektrik kesintilerinde enerji ihtiyaçlarınıza sonsuz esneklik sunuyor! 🔋 🔌2048Wh kapasitesi ve 2500W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre arttırılabilir kapasitesiyle esneklik sunar, enerji gereksinimleriniz arttıkça kapasiteyi kolayca 32.76 kWh’e kadar genişletebilirsiniz. 90 dakika şarj ve sadece 22kg ağırlığı ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşır.Ürün Özellikleri;🔹AC Çıkış Portu (Maks. 20A)🔹LCD Ekran🔹Anderson Çıkış Portu🔹USB-C Çıkış Portu🔹USB-A Çıkış Portu🔹AC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı🔹Ana Güç Açma/Kapama Anahtarı🔹IOT Açma/Kapama Anahtarı🔹12V Araç Şarjı Çıkış Portu🔹DC 5521 Çıkış Portu🔹DC Çıkış Güç Açma/Kapama AnahtarıStorcell S2 cihazları ne kadar çalıştırır?🔹LAPTOP (60WH) - 32 sefer🔹ASPİRASYON CİHAZI (60W) - 29,0 sa🔹BLENDER (1500W) - 1,2 sa🔹KETTLE (2000W) - 52 dk🔹ARAÇ BUZDOLABI (60W) - 29,0 sa🔹TAM BOY BUZDOLABI (100W) - 17,4 sa🔹 MİKRODALGA/FIRIN (1200W) - 1,5 sa🔹TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNASI (1500W) - 1,2 sa🔹AIRFRYER (1800W) - 1,0 sa🔹SAÇ KURUTMA MAKİNASI (1800W) - 1,0 sa🔹ELEKTRİKLİ MATKAP (900W) - 1,9 sa🔹TOST MAKİNASI (2200W) - 47 dk🔹ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (1500W) - 1,2 sa🔹1HP SU POMPASI (750W) - 2,3 sa🔹9000BTU INVERTER KLİMA (800W) - 2,2 saÜrünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!🌐 www.storcell.com#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat

Storcell S2 ani elektrik kesintilerinde enerji ihtiyaçlarınıza sonsuz esneklik sunuyor! 🔋 🔌2048Wh kapasitesi ve 2500W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre arttırılabilir kapasitesiyle esneklik sunar, enerji gereksinimleriniz arttıkça kapasiteyi kolayca 32.76 kWh’e kadar genişletebilirsiniz. 90 dakika şarj ve sadece 22kg ağırlığı ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşır.

Ürün Özellikleri;

🔹AC Çıkış Portu (Maks. 20A)
🔹LCD Ekran
🔹Anderson Çıkış Portu
🔹USB-C Çıkış Portu
🔹USB-A Çıkış Portu
🔹AC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı
🔹Ana Güç Açma/Kapama Anahtarı
🔹IOT Açma/Kapama Anahtarı
🔹12V Araç Şarjı Çıkış Portu
🔹DC 5521 Çıkış Portu
🔹DC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı

Storcell S2 cihazları ne kadar çalıştırır?

🔹LAPTOP (60WH) - 32 sefer
🔹ASPİRASYON CİHAZI (60W) - 29,0 sa
🔹BLENDER (1500W) - 1,2 sa
🔹KETTLE (2000W) - 52 dk
🔹ARAÇ BUZDOLABI (60W) - 29,0 sa
🔹TAM BOY BUZDOLABI (100W) - 17,4 sa
🔹 MİKRODALGA/FIRIN (1200W) - 1,5 sa
🔹TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNASI (1500W) - 1,2 sa
🔹AIRFRYER (1800W) - 1,0 sa
🔹SAÇ KURUTMA MAKİNASI (1800W) - 1,0 sa
🔹ELEKTRİKLİ MATKAP (900W) - 1,9 sa
🔹TOST MAKİNASI (2200W) - 47 dk
🔹ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (1500W) - 1,2 sa
🔹1HP SU POMPASI (750W) - 2,3 sa
🔹9000BTU INVERTER KLİMA (800W) - 2,2 sa

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

🌐 www.storcell.com

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat
...

Storcell S2 ani elektrik kesintilerinde enerji ihtiyaçlarınıza sonsuz esneklik sunuyor! 🔋 🔌2048Wh kapasitesi ve 2500W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre arttırılabilir kapasitesiyle esneklik sunar, enerji gereksinimleriniz arttıkça kapasiteyi kolayca 32.76 kWh’e kadar genişletebilirsiniz. 90 dakika şarj ve sadece 22kg ağırlığı ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşır.Ürün Özellikleri;🔹AC Çıkış Portu (Maks. 20A)🔹LCD Ekran🔹Anderson Çıkış Portu🔹USB-C Çıkış Portu🔹USB-A Çıkış Portu🔹AC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı🔹Ana Güç Açma/Kapama Anahtarı🔹IOT Açma/Kapama Anahtarı🔹12V Araç Şarjı Çıkış Portu🔹DC 5521 Çıkış Portu🔹DC Çıkış Güç Açma/Kapama AnahtarıStorcell S2 cihazları ne kadar çalıştırır?🔹LAPTOP (60WH) - 32 sefer🔹ASPİRASYON CİHAZI (60W) - 29,0 sa🔹BLENDER (1500W) - 1,2 sa🔹KETTLE (2000W) - 52 dk🔹ARAÇ BUZDOLABI (60W) - 29,0 sa🔹TAM BOY BUZDOLABI (100W) - 17,4 sa🔹 MİKRODALGA/FIRIN (1200W) - 1,5 sa🔹TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNASI (1500W) - 1,2 sa🔹AIRFRYER (1800W) - 1,0 sa🔹SAÇ KURUTMA MAKİNASI (1800W) - 1,0 sa🔹ELEKTRİKLİ MATKAP (900W) - 1,9 sa🔹TOST MAKİNASI (2200W) - 47 dk🔹ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (1500W) - 1,2 sa🔹1HP SU POMPASI (750W) - 2,3 sa🔹9000BTU INVERTER KLİMA (800W) - 2,2 saÜrünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!🌐 www.storcell.com#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat

Storcell S2 ani elektrik kesintilerinde enerji ihtiyaçlarınıza sonsuz esneklik sunuyor! 🔋 🔌2048Wh kapasitesi ve 2500W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre arttırılabilir kapasitesiyle esneklik sunar, enerji gereksinimleriniz arttıkça kapasiteyi kolayca 32.76 kWh’e kadar genişletebilirsiniz. 90 dakika şarj ve sadece 22kg ağırlığı ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşır.

Ürün Özellikleri;

🔹AC Çıkış Portu (Maks. 20A)
🔹LCD Ekran
🔹Anderson Çıkış Portu
🔹USB-C Çıkış Portu
🔹USB-A Çıkış Portu
🔹AC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı
🔹Ana Güç Açma/Kapama Anahtarı
🔹IOT Açma/Kapama Anahtarı
🔹12V Araç Şarjı Çıkış Portu
🔹DC 5521 Çıkış Portu
🔹DC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı

Storcell S2 cihazları ne kadar çalıştırır?

🔹LAPTOP (60WH) - 32 sefer
🔹ASPİRASYON CİHAZI (60W) - 29,0 sa
🔹BLENDER (1500W) - 1,2 sa
🔹KETTLE (2000W) - 52 dk
🔹ARAÇ BUZDOLABI (60W) - 29,0 sa
🔹TAM BOY BUZDOLABI (100W) - 17,4 sa
🔹 MİKRODALGA/FIRIN (1200W) - 1,5 sa
🔹TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNASI (1500W) - 1,2 sa
🔹AIRFRYER (1800W) - 1,0 sa
🔹SAÇ KURUTMA MAKİNASI (1800W) - 1,0 sa
🔹ELEKTRİKLİ MATKAP (900W) - 1,9 sa
🔹TOST MAKİNASI (2200W) - 47 dk
🔹ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (1500W) - 1,2 sa
🔹1HP SU POMPASI (750W) - 2,3 sa
🔹9000BTU INVERTER KLİMA (800W) - 2,2 sa

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

🌐 www.storcell.com

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat
...

Storcell S2 ani elektrik kesintilerinde enerji ihtiyaçlarınıza sonsuz esneklik sunuyor! 🔋 🔌2048Wh kapasitesi ve 2500W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre arttırılabilir kapasitesiyle esneklik sunar, enerji gereksinimleriniz arttıkça kapasiteyi kolayca 32.76 kWh’e kadar genişletebilirsiniz. 90 dakika şarj ve sadece 22kg ağırlığı ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşır.Ürün Özellikleri;🔹AC Çıkış Portu (Maks. 20A)🔹LCD Ekran🔹Anderson Çıkış Portu🔹USB-C Çıkış Portu🔹USB-A Çıkış Portu🔹AC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı🔹Ana Güç Açma/Kapama Anahtarı🔹IOT Açma/Kapama Anahtarı🔹12V Araç Şarjı Çıkış Portu🔹DC 5521 Çıkış Portu🔹DC Çıkış Güç Açma/Kapama AnahtarıStorcell S2 cihazları ne kadar çalıştırır?🔹LAPTOP (60WH) - 32 sefer🔹ASPİRASYON CİHAZI (60W) - 29,0 sa🔹BLENDER (1500W) - 1,2 sa🔹KETTLE (2000W) - 52 dk🔹ARAÇ BUZDOLABI (60W) - 29,0 sa🔹TAM BOY BUZDOLABI (100W) - 17,4 sa🔹 MİKRODALGA/FIRIN (1200W) - 1,5 sa🔹TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNASI (1500W) - 1,2 sa🔹AIRFRYER (1800W) - 1,0 sa🔹SAÇ KURUTMA MAKİNASI (1800W) - 1,0 sa🔹ELEKTRİKLİ MATKAP (900W) - 1,9 sa🔹TOST MAKİNASI (2200W) - 47 dk🔹ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (1500W) - 1,2 sa🔹1HP SU POMPASI (750W) - 2,3 sa🔹9000BTU INVERTER KLİMA (800W) - 2,2 saÜrünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!🌐 www.storcell.com#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat

Storcell S2 ani elektrik kesintilerinde enerji ihtiyaçlarınıza sonsuz esneklik sunuyor! 🔋 🔌2048Wh kapasitesi ve 2500W gücü, yüksek enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak güvenilir ve güçlü bir performans sunar. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre arttırılabilir kapasitesiyle esneklik sunar, enerji gereksinimleriniz arttıkça kapasiteyi kolayca 32.76 kWh’e kadar genişletebilirsiniz. 90 dakika şarj ve sadece 22kg ağırlığı ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşır.

Ürün Özellikleri;

🔹AC Çıkış Portu (Maks. 20A)
🔹LCD Ekran
🔹Anderson Çıkış Portu
🔹USB-C Çıkış Portu
🔹USB-A Çıkış Portu
🔹AC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı
🔹Ana Güç Açma/Kapama Anahtarı
🔹IOT Açma/Kapama Anahtarı
🔹12V Araç Şarjı Çıkış Portu
🔹DC 5521 Çıkış Portu
🔹DC Çıkış Güç Açma/Kapama Anahtarı

Storcell S2 cihazları ne kadar çalıştırır?

🔹LAPTOP (60WH) - 32 sefer
🔹ASPİRASYON CİHAZI (60W) - 29,0 sa
🔹BLENDER (1500W) - 1,2 sa
🔹KETTLE (2000W) - 52 dk
🔹ARAÇ BUZDOLABI (60W) - 29,0 sa
🔹TAM BOY BUZDOLABI (100W) - 17,4 sa
🔹 MİKRODALGA/FIRIN (1200W) - 1,5 sa
🔹TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNASI (1500W) - 1,2 sa
🔹AIRFRYER (1800W) - 1,0 sa
🔹SAÇ KURUTMA MAKİNASI (1800W) - 1,0 sa
🔹ELEKTRİKLİ MATKAP (900W) - 1,9 sa
🔹TOST MAKİNASI (2200W) - 47 dk
🔹ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (1500W) - 1,2 sa
🔹1HP SU POMPASI (750W) - 2,3 sa
🔹9000BTU INVERTER KLİMA (800W) - 2,2 sa

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

🌐 www.storcell.com

#storcellpower #taşınabilirenerji #heryerdeenerji #güçsende #enerjiözgürlüğü #poweronthego #storcells2 #storcells2bat
...